Forretningsorden


Forretningsorden for       
Sinding Gymnastik- & Idrætsforening.

Som retningslinier for ledergruppens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende:

Ledergruppen:

Ledergruppen som vælges på generalforsamlingen består af 5 personer:
 
1 formand
1 økonomifmd.
1 aktivitetsfmd.
2 supplerendemedlemmer
 
Formand, økonomifmd. og aktivitetsfmd. udgør ledelsen som varetager den daglige drift under ansvar overfor den samlede ledergruppe og generalforsamlingen. De fordeler opgaverne og ansvaret mellem sig.
De 2 supplerende medlemmer skal deltage i ledergruppemøder, være ledelsens sparringspartnere og med til at afgøre organisatoriske og økonomiske beslutninger.
 
Alle poster i ledergruppen og udvalg er ulønnede. Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med ledergruppe- og udvalgsarbejdet for foreningen dækkes mod bilag.
Ledergruppen har fri kontingent og kan deltage i alle aktiviteter.
 
Der kan være ansat en forretningsfører der bliver aflønnet, til at lave den daglige bogføring og årsregnskab m.m..

 

Møder:

Ledelsen forventes at holde møde ca. 1 gang. pr. mdr.
 
Ledergruppen holder 4 - 8 møder om året.
 
Udvidet ledelsesmøde med alle udvalg 2- 4 gange pr. år.
 
I forbindelse med ledelsens og ledergruppens møder kan enkelte eller flere udvalg være repræsenteret og deltage helt eller delvist i mødet.
 
Mødedatoer for faste møder i ledelse, ledergruppe og udvidede ledergruppemøder fastsættes for det kommende år, umiddelbart efter generalforsamlingen. Datoerne skal være tilgængelige på hjemmesiden.
 
Der skal udsendes dagsorden senest 5 dage før.
 

Administrationsdvalg

Ledelsen kan oprette små ad hoc udvalg til at klare løbende mindre opgaver i foreningen. Eksempelvis udvalg til at arrangere fester, sportsdage, sociale arrangementer o.lign.
Der skal være faste udvalg til at tage sig af økonomi/sponsorer, samt kiosk/hal
 

Aktivitetsudvalg


Alle idrætsgrene styres af et aktivitetsudvalg, som på samme måde som ledergruppen, består af 3-5 personer.
Udvalget skal sammen med økonomiudvalget, for hver sæson eller arrangement, udarbejde budget, der skal godkendes af ledergruppen. Ved indkøb udover budgettet skal dette forud godkendes af ledelsen og ved større beløb (over kr. 5000,-) af ledergruppen.
Udvalget må ikke selv lave sponsoraftaler eller kontakte sponsorer, uden forudgående aftale med ledelsen/sponsorudvalget.
Det er udvalgets ansvar at holde ledergruppen orienteret om udvalgets aktiviteter.
Ledelsen skal være orienteret om udvalgsmøder og må deltage. Dette skal meddeles udvalgsformanden inden mødet.
Udvalget har pligt til at bidrage til fællesskabet i foreningen, samt i div. arrangementer, hvor foreningen indgår.
Medlemmer i et aktivitetsudvalg skal deltage i foreningens generalforsamling, hvor der også kan stilles spørgsmål til udvalgets beretning. Denne skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.
 

Nye tiltag

Foreningen skal altid være parat til at tage imod nye ideer og hjælpe disse på vej. Ledelsen kan give økonomisk støtte og organisatorisk hjælp i startfasen.
 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk